عرشه فولادی(متال دک)

روند اجرای سقف های عرشه فولادی:
      در این روش اجرای سقف پس از طراحی و مشخص شدن فواصل تیر های فرعی –نقشه های شاپ جهت جاگذاری صفحات به روی دهانه های مختلف تهیه و دستور تولید به کارخانه داده می شود.پس از تولید صفحات بشته بندی شده توسط کامیون های حمل بار به محل پروژه ارسال و بوسیله جرثقیل و یا تاوکرین مستقر در کارگاه بر روی اسکلت در ترازهای مختلف سقف قرار داده می شود.سپس صفحات بر روی تیر ها طبق نقشه شاپ پخش شده به وسیله پرچهای مخصوص به استفاده از دستگاه هیلتی در جای خود ثابت می گردد.
در مرحله بعد (برش گیر ها یا گل میخ ها)ب روی بال پل ها و تیرهای فرعی جوش می شوند.